Oferta Biura Rachunkowego

Księgowość i podatki

W ramach umowy o świadczenie usług księgowych biuro rachunkowe in4tax P|F|U oferuje prowadzenie:

 •  ksiąg rachunkowych (pełna księgowość),
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR),
 • ewidencji przychodów dla zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych,
 • rejestrów zakupów i sprzedaży VAT,
 • ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • ewidencji wyposażenia;

– sporządzanie i przesyłanie:

 • rocznych zeznań o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty (CIT-8, PIT-36, PIT-36L),
 • rocznych zeznań o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),
 • deklaracji i informacji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K, VATUE, VAT-27);

– ustalanie wysokości zobowiązań z tytułu:

 • podatku dochodowego,
 • podatku od towarów i usług VAT.

 

Kadry i płace

W przypadku zatrudniania pracowników i/lub zleceniobiorców, umowa o świadczenie usług księgowych obejmuje przygotowanie i prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej, w tym :

 • akt osobowych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
 • umów zlecenie i o dzieło,
 • deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS,
 • list płac,
 • rachunków do umów zleceń i o dzieło,
 • deklaracji i informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od kwoty dokonych wypłat (PIT-11, PIT-4R, PIT-4AR);

– ustalanie wysokości zobowiązań  z tytułu:

 • składek ZUS na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy (FP) i Fundu Gwarantowanych Świadczeń Pracownuczych (FGŚP),
 • podatku dochodowego od od łącznej kwoty dokonanych wypłat.

 

Zgłoszenia, aktualizacje i inne usługi

– przygotowanie i bieżąca aktualizacja:

 • wpisu podmiotu w KRS,
 • wpisu w CEIDG,
 • zgłoszenie podatnika czynnego VAT,
 • zgłoszeń w zakresie identyfikacji podatkowe NIP,
 • wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON,
 • zgłoszenia płatnika składek ZUS,
 • zgłoszenia do ubezpieczeń ZUS;

– opracowanie:

 • zakładowego planu kont,
 • zasad (pulityki) rachunkowości,
 • ankiet i badań statystycznych GUS;

– pomoc i asystę w przypadku:

 • postępowań kontrolnych prowadzonych przez urzędy skarbowe, ZUS, PIP i inne organy administracji publicznej,
 • składanie wniosków kredytowych lub leasingowych.

Adresaci oferty

Oferta skierowana jest do podmiotów prowadzących działalność we wszelkich możliwych formach, takich jak:

 •  spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawne, partnerskie, komandytowe, cywilne,
 • fundacje i stowarzyszenia,
 • osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą,
 • osób fizycznych uzyskujących dochody z najmu,
 • rolnicy, będący czynnymi podatnikami VAT.

W zakresie rozliczeń podatkowych, służymy pomocą również osobom nie prowadzącym żadnej działalności gospodarczej.

Koszt usługi księgowej

Miesięczny koszt usługi księgowej uzależniony jest od formy opodatkowania przedsiębiorcy, liczby dokumentów księgowych oraz liczby zatrudnianych pracowników.

 •  prowadzenie ewidencji przychodów, bez rejestrów VAT: od 91,00 zł / miesiąc brutto,
 • prowadzenie ewidencji przychodów oraz rejestrów VAT zakupów i sprzedaży: od 121,00 zł / miesiąc brutto,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów, bez rejestrów VAT: od 127,00 zł / miesiąc brutto,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz rejestrów VAT zakupów i sprzedaży: od od 152,00 zł / miesiąc brutto,
 • obsługa kadrowo-płacowa 1 (jednego) pracownika: 31,00 zł / miesiąc brutto.