Odwrotne obciążenie VAT w budownictwie

Mechanizmem odwrotnego obciążenia od 1 stycznia 2017 r. zostały objęte usługi budowlane, pod warunkiem że usługodawca świadczyć je będzie jako podwykonawca.

Przedsiębiorcy działający w branży budowlanej, będący czynnymi podatnikami VAT, do transakcji których przedmiotem jest świadczenie usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług (patrz: Wykaz usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym), powinni stosować mechanizm odwrotnego obciążenia. Oznacza to, że wykonawca usługi nie ma obowiązku naliczania podatku VAT z tego tytułu i wystawia fakturę niezawierającą stawki i kwoty podatku, zamieszczając na niej dodatkową adnotację „odwrotne obciążenie”, a w deklaracji VAT wykazuje usługę, dla której podatnikiem jest nabywca. Do rozliczenia podatku VAT z tytułu wykonania usługi budowlanej zobowiązany jest jej nabywca. Wykazuje on w deklaracji VAT wartość netto usługi i wysokość podatku należnego. U nabywcy usług, do których zastosowano mechanizm odwrotnego obciążenia, kwota podatku należnego może stanowić jednocześnie kwotę podatku naliczonego, jeżeli zakupione usługi są wykorzystywane przez niego do wykonywania czynności opodatkowanych.

 

Podsumowując, jeśli spełnione są poniższe warunki, tzn:

– usługodawca i usługobiorca są podatnikami VAT czynnymi,

– usługodawca jest podwykonawcą usługobiorcy, czyli usługodawca nie jest generalnym wykonawcą usług i jego sprzedaż nie jest zwolniona na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy,

– świadczenie dotyczy usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy (poz. 2-48), objętych wskazanymi tam symbolami PKWiU,

 

to do rozliczania podatku VAT będzie mieć zastosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia. Dodatkowo odwrotne obciążenie powinno obejmować całościową wartość wynikającą z transakcji, gdyż dla celów podatkowych usługa budowlana nie może być dzielona na odrębne czynności (wykonanie usługi i osobno sprzedaż materiałów zużytych jej wykonania).

Zastosowanie trybu odwrotnego obciążenia przy świadczeniu usług nie oznacza, że czynności te nie podlegają opodatkowaniu VAT, gdyż zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego z tego tytułu jest ich nabywca. Firma, która wykonuje czynności opodatkowane przy zastosowaniu odwrotnego obciążenia, ma prawo do odliczenia VAT naliczonego od dokonywanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej zakupów towarów i usług. Podatnik zachowuje możliwość zarówno odliczania VAT od zakupów, jak i zwrotu nadwyżki podatku – na ogólnych zasadach określonych w ustawie o VAT.

Jako „podwykonawcę” usługi należy rozumieć przedsiębiorcę wykonującego prace na zlecenie głównego wykonawcy. Jeżeli „generalny / główny wykonawca” zleci wykonanie usług w ramach swojej umowy zawartej z inwestorem kolejnemu podatnikowi, wtedy ten podatnik staje się jego „podwykonawcą”. Każdą kolejną firmę w takim szeregu zleceń uznaje się za podwykonawcę w stosunku do „generalnego / głównego wykonawcy”, niezależnie od liczby dalszych pod-zleceń usług.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *