Jednolity Plik Kontrolny

Od 1 lipca 2016 r. kolejne grupy przedsiębiorców obejmowane są obowiązkiem przekazywania danych podatkowych i księgowych w elektronicznym formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

JPK jest informatycznym standardem przekazywania do organów administracji skarbowej raportów księgowych i podatkowych, zawierających informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. W praktyce JPK są zbiorami danych utworzonymi bezpośrednio przez systemy komputerowe podatników, posiadającymi zdefiniowaną formę (schemat XML), umożliwiającą urzędom ich łatwą analizę. Dotychczas opublikowanych zostało siedem struktur JPK, które obejmują:

Struktura 1 – księgi rachunkowe – JPK_KR,

Struktura 2 – wyciąg bankowy – JPK_WB,

Struktura 3 – magazyn – JPK_MAG,

Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT,

Struktura 5 – faktury VAT – JPK_FA,

Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,

Struktura 7 – ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Przekazywanie zbiorów JPK może odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych (np. pendrive, płyta CD).

Zgodnie z treścią przepisu przewidzianego w ustawie Ordynacja Podatkowa, w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej określonej strukturze logicznej, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

Przedsiębiorcy, w zależności od wielkości, już mają bądź będą mieli, obowiązek przekazywania niektórych struktur w odpowiednim formacie elektronicznym – wyłącznie na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej, jak również w pewnych przypadkach zobowiązani są przesyłać dane comiesięcznie, bez uprzedniego wezwania. I tak, comiesięczne raportowanie bez wezwania (wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej) dotyczy tylko struktury zawierającej ewidencję zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT) przez firmy zaliczające się:

dużych przedsiębiorców – od 1 lipca 2016 r.,

małych i średnich przedsiębiorców – 1 stycznia 2017 r.,

mikro przedsiębiorców – 1 stycznia 2018 r.

– z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9. Natomiast przekazania danych w formacie JPK na żądanie administracji podatkowej, w zakresie pozostałych struktur, obowiązywać będzie:

dużych przedsiębiorców – od 1 lipca 2016 r.

mikro, małych i średnich przedsiębiorców – 1 lipca 2018 r.

Przekazywane informacje muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dostarczenie i termin przekazania pliku są potwierdzane tzw. urzędowym poświadczeniem odbioru (UPO_JPK).

Definicje mikro, małego i średniego przedsiębiorcy zostały sformułowane w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Można z nich wywieść, jakie warunki powinien spełniać duży przedsiębiorca. Z wydanej przez Ministerstwo Finansów interpretacji ogólnej dotyczącej stopniowego wdrażania JPK wynika, że okresy przejściowe przewidziane dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców należy stosować również w odniesieniu do jednostek, które nie posiadają statusu przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a które prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.

Dodatkowe informacje:

Ministerstwo Finansów o Jednolitym Pliku Kontrolnym

Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *