Biuro rachunkowe Andrychów

 Jeśli są Państwo zainteresowani powierzeniem księgowości swojej firmy zewnętrznemu podmiotowi, oferta in4tax P|F|U jest właściwym wyborem.

Biuro rachunkowe in4tax P | F | U sporządza na rzecz podmiotów gospodarczych dokumentacje podatkowe oraz ustala wysokość zobowiązań publiczno – prawnych, stosownie o wybranej formy opodatkowania, mając na uwadze obowiązki przedsiębiorców wynikające z odpowiednich przepisów.

Podstawowym profilem działalności firmy są usługi rachunkowo-księgowe.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług w zakresie:

  • prowadzenia, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych,
  • okresowego ustalania lub sprawdzania stanu aktywów i pasywów,
  • wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
  • sporządzania sprawozdań finansowych,
  • gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w tym zakresie są również uprawnieni do wykonywania czynności obejmujących:

  • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,
  • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

Oferta biura rachunkowego in4tax Podatki | Finanse | Usługi skierowana jest głównie do przedsiębiorców, bez względu na formę i zakres prowadzenia działalności.